infoAid

infoAid คือพื้นที่กลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือต่างๆที่เชื่อถือได้ เช่น โรงพยาบาล และเครือข่ายที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชน เอกชน และองค์กรต่างๆสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างมั่นใจและตรงจุด จัดสรรกระจายทรัพยากรได้ดีขึ้น และ ติดตามความคืบหน้าได้

โดยมีเป้าหมาย (road map) ของการพัฒนาระบบดังนี้

  1. นำเสนอข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของหน่วยงาน/องค์กรสำคัญ เช่น โรงพยาบาล เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยกลุ่มเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลกับระบบได้ผ่าน admin หรือการกรอก request form
  2. ติดตามความช่วยเหลือว่ามีใครสนับสนุนช่วยเหลือไปแล้วมากน้อยเพียงใด ขาดหรือเกินเท่าใด
  3. ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความช่วยเหลือให้เหมาะสม เช่น เรื่องหน้ากาก: ถ้าจะบริจาคให้โรงพยาบาลควรเป็นแบบประเภทไหนอย่างไร , ความจำเป็นที่ต้องให้หน้ากากกับผู้สูงอายุยากไร้ หรือกลุ่มเสี่ยงเช่นคนไร้บ้าน ควรให้แบบไหน, ประเมินข้อมูลความต้องการหน้ากากชนิดต่างๆในระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาสตาม ความรุนแรงของของสถานการณ์
  4. มี data feed ที่เว็บหรือ app อื่นๆ ดึงไปใช้ได้
  5. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เป็น map และ เป็น text เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน

infoAid เป็นความร่วมมือของหลากหลายองค์กรเพื่อให้สังคมไทยก้าวพ้นวิกฤตได้ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันกันโดยมีข้อมูลเป็นกลไกการจัดการร่วมกัน

ภาคีริเริ่มและจัดทำ

ภาคีเครือข่าย

Thai Safe Network
หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการวิเคราะห์ภูมิภาค เมือง และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์